نمونه-قولنامه-خودرو-قرارداد-خرید-و-فروش-خودرو-با-وکالت-انتقال-و-فک-پلا در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه


نتیجه جستجوی شما در مورد : نمونه قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلا:

نمونه

قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلاک صلح؛ مرجع حقوقی ایران نمونه قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلاک راهنما درخواست ویرایش ثبت نام ورود خانه مطالب آموزشی اخبار اسناد و قرارداد ها قراردادها وکالت نامه ها گواهی و اقرار نامه ها اظهار نامه ها دادخواست ها شکایت شکوائیه اساسنامه و صورتجلسات قوانین قوانین پرکاربرد آرای دیوان عالی کشور آرای دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها اساسنامه ها آیین نامه ها کتاب ها تازه های نشر حقوقی معرفی و بررسی کتب حقوقی منابع آزمون های حقوقی انتشارات و کتابفروشی ها فهرست کامل کتب حقوقی متخصصین وکلای دادگستری و قوه قضاییه کارشناسان رسمی مترجمان رسمی مشاوران قوه قضاییه دفاتر دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر پیشخوان دولت دفاتر ترجمه رسمی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر دفاتر کارگزاری های بیمه

تأمین اجتماعی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موسسات حقوقی مراجع کلانتری ها و پاسگاه ها مشاوره آرشیو مشاوره های حقوقی درخواست مشاوره حقوقی رایگان راهنما درخواست ویرایش ثبت نام ورود خانه مطالب آموزشی اخبار اسناد و قرارداد ها قراردادها وکالت نامه ها گواهی و اقرار نامه ها اظهار نامه ها دادخواست ها شکایت شکوائیه اساسنامه و صورتجلسات قوانین قوانین پرکاربرد آرای دیوان عالی کشور آرای دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها اساسنامه ها آیین نامه ها کتاب ها تازه های نشر حقوقی معرفی و بررسی کتب حقوقی منابع آزمون های حقوقی انتشارات و کتابفروشی ها فهرست کامل کتب حقوقی متخصصین وکلای دادگستری و قوه قضاییه کارشناسان رسمی مترجمان رسمی مشاوران قوه قضاییه دفاتر دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر پیشخوان دولت دفاتر ترجمه رسمی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر دفاتر کارگزاری های بیمه تأمین اجتماعی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موسسات حقوقی مراجع کلانتری ها و

پاسگاه ها مشاوره آرشیو مشاوره های حقوقی درخواست مشاوره حقوقی رایگان خانه نمونه قراردادها نمونه قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلاک خانه نمونه قراردادها نمونه قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلاک قرارداد ها بازدید نمونه قولنامه خودرو قرارداد خرید و فروش خودرو با وکالت انتقال و فک پلاک با عنایت به مواد ، ، و قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می گردد ماده نخست طرفین قرارداد این قرارداد فی مابین؛ آقا خانم فرزند به شماره ملی و به نشانی و شماره تلفن ثابت با وکالت قیمومت ولایت وصایت آقا خانم فرزند به شماره ملی که به موجب وکالتنامه

قیم نامه وصیت نامه به شماره تاریخ تنظیم در دفترخانه شماره به نشانی منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا فروشنده معرفی می شود، و از سوی دیگر آقا خانم فرزند به شماره ملی و نشانی و با شماره تلفن ثابت با وکالت قیمومت ولایت وصایت آقا خانم فرزند به شماره ملی که به موجب وکالتنامه قیم نامه وصیت نامه به شماره تاریخ تنظیم در دفترخانه شماره به نشانی منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا خردیدار معرفی می شود، تحت مواد ذیل منعقد می گردد ماده دوم موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از فروش یکدستگاه خودرو از نوع مدل شماره انتظامی شماره شاسی شماره موتور رنگ سیلندر که با تمامی متعلقات و منصوبات از جمله آچار چرخ، لاستیک زاپاس، سیستم پخش صوتی و ، ، می باشد سند خودروی موضوع قرارداد شش دانگ که پس از رعایت ماده قرارداد حاضر به خریدار انتقال قطعی

داده خواهد شد خودروی موضوع قرارداد فاقد هرگونه عیب ظاهری و باطنی، و توسط نظریه کارشناس خودرو به تاریخ مورد تأیید قرار گرفت ماده سوم مدت قرارداد قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد مورخ لغایت تا تاریخ پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله به تاریخ مستفاد از ماده ، و حضور در دفترخانه نسبت به اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی فی مابین طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود ماده چهارم مبلغ قرارداد مبلغ خودروی موضوع قرارداد با عنایت به نظریه کارشناس خودرو بصورت دقیق بعدد ریال و به حروف ریال تعیین گردید مصادف با انعقاد قرارداد حاضر، خریدار مبلغ ریال که درصد از کل مبلغ خودروی موضوع قرارداد را شامل می گردد، نقداً یا به موجب چک به شماره عهده بانک شعبه کد به تاریخ سررسید به فروشنده پرداخت شد مابقی مبلغ خودروی موضوع قرارداد به ارزش ریال که درصد از مبلغ کل قرارداد فروش خودرو

را شامل می شود، پس از اعطای وکالت بلاعزل انتقال و فک پلاک که در دفتر اسناد رسمی به شماره و نشانی تنظیم می گردد، به صورت نقداً یا به موجب چک به شماره عهده بانک شعبه کد به تاریخ سررسید پرداخت می گردد ماده پنجم تعهدات طرفین قرارداد طرفین قرارداد متعهد گردیدند که در تاریخ در دفتر اسناد رسمی به شماره در جهت اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی حاضر گردند فروشنده متعهد گردید که تمامی اسناد خودرو از قبیل سند خودرو، کارت خودرو، بیمه نامه و را در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی در اختیار خریدار قرار دهد و هر گونه کوتاهی و ناتوانی نسبت به ارائه اسناد مزبور در تاریخ مقرر، موجبی بر پرداخت خسارت مندرج در ماده قرارداد حاضر خواهد بود خریدار متعهد گردید که در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر با وجود نظریه کارشناس خودرو، تمامی جوانب خودرو را رؤیت و

عیبی در خودرو مشاهده نکرده است و متعاقباً قادر به طرح ادعای وجود عیب یا نقص در خودرو نخواهد بود هر گونه وجود تخلفات راهنمایی و رانندگی و جریمه های آن، بدهی های مالیاتی و دارایی و هر گونه مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه خودرو مزبور از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد هزینه های نقل و انتقال و تنظیم وکالتنامه انتقال و فک پلاک و سند قطعی بر عهده می باشد طرفین متعهد گردیدند که کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط نمودند موارد خیار تقلب و تدلیس از موضوع بند حاضر مستثنی است در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا

غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار پرداخت کرده، عودت دهد و مطابق با ماده نسبت به خسارت عدم ایفای تعهدات رفتار شود خسارت مذکور علی حده و قابل جمع با مبلغ استردادی خواهد بود در صورتی که قسط دوم مبلغ قرارداد موضوع ماده ، در تاریخ اعطای وکالتنامه پرداخت نگردد، برای فروشنده حق فسخ متصور می شود، مبلغ اولیه قرارداد عودت و وسیله نقلیه می بایست مسترد گردد در صورت استنکاف خریدار از استرداد خودرو، خسارت قراردادی مندرج در ماده لازم الرعایه است پس از اعطای وکالت انتقال، فک پلاک، خریدار ملزم است در بازه قانونی مدت اعتبار وکالتنامه اقدام به انجام مورد وکالت اعطایی نماید و در صورت انقضای وکالتنامه اعطایی و عدم انجام مورد وکالت، مفاد ماده لازم الرعایه می گردد حق الزحمه تحریر و ثبت قرارداد حاضر در وجه مشاور خودرو و هزینه کارشناس خودرو به

صورت تساوی فی مابین پرداخت می گردد از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر، خودروی موضوع قرارداد در ید خریدار قرار خواهد گرفت و هر گونه تخلفات رانندگی و نیز مسئولیت کیفری و حقوقی از این تاریخ متوجه شخص خریدار می باشد فروشنده متعهد گردید که سند خودرو به هیچ وجه توقیف و در رهن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار ندارد و در غیر اینصورت هر گونه خسارت وارده به انضمام خسارت قراردادی موضوع ماده بر عهده فروشنده خواهد بود ماده ششم ضمانت اجرا طرفین قراراد متعهد می گردیدند در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده پنج و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف دیگر و اموال ایشان شود، روزانه مبلغ ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار پرداخت نماید ماده هفتم فسخ قرارداد چنانچه فروشنده در تواریخ مقرر گردیده نسبت به اعطای وکالتنامه مزبور و نیز ارائه اسناد مالکیت، بیمه

نامه و اقدامی انجام ندهد، پس از اعلام مراتب نقض تعهدات از سوی فروشنده، خریدار با رعایت حفظ مبالغ پرداختی نسبت به استرداد آن ها، حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت در مقابل در صورتی که خریدار مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده و سایر مفاد قرارداد حاضر، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر فروشنده شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد داور مرضی الطرفین با توافق مشاور خودرو به نشانی تعیین گردید ماده هشتم حوادث غیرمترقبه در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه انجام موضوع قرارداد حاضر از زمان آغاز بیش از روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت ماده نهم نُسخ قرارداد این قرارداد در نسخه و نهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم

شده و برای طرفین آن لازم الاجراست امضا و اثر انگشت فروشنده امضاء و اثر انگشت خریدار امضاء شهود در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید دریافت فایل دریافت فایل با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد مطالب مرتبط ثبت نام آزمون وکالت سال از شنبه آغاز می‌گردد فروردین یک هیات پنج نفره برای بررسی پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران تشکیل شد فروردین معاونت اجتماعی قوه قضائیه سامانه حمایت از زنان و کودکان راه‌اندازی شد فروردین دبیر ستاد حقوق بشر باید از زنان در عرصه سینما حمایت و محافظت شود فروردین دادستان

کل کشور با عوامل مقصر بازی ایران لبنان بدون اغماض برخورد شود فروردین کارشناسان رسمی بابک شهدادی رشته راه و ساختمان تهران زهرا لشگری رشته حسابداری و حسابرسی تهران حسین خلیلی مرد رشته راه و ساختمان تهران وکلای دادگستری و قوه قضاییه سمیه یارقلی زنجان ابهر ناصر اژدری تهران تهران پویا یعقوبی راد تهران تهران دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی شهریار سردفتر محمد پروانه شهر شهریار دفتر اسناد رسمی تهران سردفتر مجید خادم شهر تهران دفتر اسناد رسمی دماوند سردفتر لیلا گراوند شهر دماوند دفاتر پیشخوان دولت دفتر پیشخوان دولت میانه شماره شهر میانه استان آذربایجان شرقی دفتر پیشخوان دولت مرند شماره شهر مرند استان آذربایجان شرقی دفتر پیشخوان دولت شباب شماره شهر چرداول استان ایلام ما را دنبال کنید همه چیز درباره موجر و مستاجر خیانت عقد دائم چک املاک ارث حضانت دیه توهین انحصار وراثت مهاجرت داوری سایر موضوعات درباره ما مرجع حقوقی ایران از سال با

هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات علمی حقوقی صحیح، جامع و دقیق به عنوان عضوی از زیر مجموعه مرجع دانش ایران سیویلیکا فعالیت می کند آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ، ساختمان چمران، طبقه ، واحد ، دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه دسترسی سریع درخواست ویرایش ثبت نام راهنمای استفاده از سایت تماس با ما درخواست تبلیغات ورود به سایت درخواست مشاوره حقوقی درباره ما قوانین و مقررات محبوبترین مطالب سازمان ثبت اسناد مکلف به برگزاری آزمون سالانه سردفتری و دفتریاری شد مهر رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا وکلای بازداشت‌شده، آزاد شوند شهریور آشنایی با وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دی آشنایی با وظایف دفاتر پیشخوان دولت دی حقوق تمامی مطالب برایصلح؛ مرجع حقوقی ایرانمحفوظ است کپی رایت پیام شما با موفقیت ارسال شد مشکلی به وجود آمده

است، مجددا تلاش نمایید مشکلی به وجود آمده است، مجددا تلاش نمایید


اخبار بازار خودرو

نگاهی نزدیک به هیولای 6 چرخ مرسدس بنز

خودرو بانک/ مرسدس بنز شش چرخ محرک AMG G63، بدون شک بهترین و قوی ‌ترین خودروی استاندارد جهان خواهد بود که به لطف دانش فنی مرسدس بنز و AMG خلق شده و با استفاده از شش چرخ محرک، جاده ‌ای نخواهد بود که آن را به چالش بکشد و سربلند از آن بیرون نیاید.غول شش چرخ مرسدس بنز در زیر کاپوت خود از یک هیولای 5.5 لیتری هشت سیلندر توربو دوقلو سود می ‌برد که وظی...


قرعه کشی محصولات ایران خودرو انجام شد/ رقابت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای خرید ۹ هزار خودرو

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مراسم قرعه کشی هفتمین مرحله فروش فوق العاده ایران خودرو ساعت 10 صبح امروز شنبه 24 آبان ماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در این شرکت برگزار شد.با پایان یافتن مهلت ثبت نام قرعه کشی این طرح برای تعیین مشتریان نهایی  5 محصول پژو 405 flx و پژو 206 تیپ 2، سورن پلاس، پژو 207 دستی با سقف شیشه ا...


خودروی بومی دوستدار طبیعت معرفی شد

ایسنا/ خودروی "اکسیژن" یم این خودروی دوست‌دار محیط‌زیست با ۸۰ درصد قطعات بومی، مراحل طراحی و نمونه‌سازی را طی کرده است و نسخه مفهومی آن به زودی رونمایی خواهد شد.تولید خودروی اکسیژن با راهبری ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کمک شرکت خودروسازی جنوب، ۸۰ درصد داخلی‌سازی شد و به ز...