نمونه-قولنامه-دستی-فروش-خودرو-قرارداد-دستی-خودرو-نمونه-قولنامه-خودرو در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه


نتیجه جستجوی شما در مورد : نمونه قولنامه دستی فروش خودرو قرارداد دستی خودرو نمونه قولنامه خودرو:

نمونه قولنامه دستی فروش خودرو قرارداد دستی خودرو نمونه قولنامه خودرو تلگرام اینستاگرام فروشگاه املاک خودرو شهربازی تبلیغات فروشگاه شارژ همراه و پرداخت قبوض املاک خودرو نیازمندی ها شهربازی تبلیغات نت شهر اخبار خواندنی‌ها گالری تصاویر آموزش هنر سبک زندگی فناوری اطلاعات گردشگری متن خطا پیام موفقیت پذیرش دانشجو بدون کنکور اخبار دانشگاه موهای فر را چگونه آرایش کنیم؟ بهداشت و سلامت آیا سبزی ها هم نیترات دارند؟ نیترات کدام سبزی ها بیشتر است؟ بهداشت و سلامت پیام‌رسان داخلی برای مکاتبات اداری معرفی شدند اخبار فناوری اطلاعات کشور سازنده خودرو چقدر اهمیت دارد؟ اخبار اقتصادی پلیس نیویورک از واقعیت مجازی برای تمرین پلیس ها استفاده می کند اخبار بين الملل کشف مار چشم در استرالیا اخبار علمی ترامپ بازنده انتخابات است اخبار سیاسی مجموعه خواندنی ها کد خبر امتیاز دهید شما قبلاً به این مقاله رای داده اید به روز رسانی با مشکل روبه رو شد

نمونه قولنامه دستی فروش خودرو قرارداد دستی خودرو نمونه قولنامه خودرو نت شهر فیس بوک گوگل پلاس توییتر تلگرام اگر شما هم در حال خرید و یا فروش ماشین هستید و می خواهید یک قولنامه ماشین دستی بنویسید نیاز به نمونه قرارداد دستی خودرو دارید به همین منظور در مقاله زیر مجموعه ای از نمونه قولنامه دستی فروش خودرو و نمونه قرارداد دستی فروش ماشین و قولنامه خودرو قولنامه ماشین قولنامه دستی اتومبیل را مشاهده می کنید مشکلات نوشتن قولنامه خودرو نمونه ای از مشکلات قولنامه های خودرو دانلود نمونه فرم قولنامه فروش خودرو قولنامه ماشین نمونه قولنامه ماشین متن قولنامه ماشین نمونه قرارداد اول قولنامه ماشین نمونه قولنامه ماشین متن قولنامه ماشین ماده طرفين قرارداد فروشـنده فروشـندگان فرزنـد بـه شـماره شناسـنامه صادره از كدملي متولد ساكن تلفـــن بـــا وكالـــت قيموميـــت ولايـــت وصـــايت فرزنــد بــه شــماره شناســنامه متولــد بموجــب خريدار خريداران فرزند به شماره شناسنامه صادره از كدملي متولد

سـاكن تلفن با وكالت قيموميت ولايـت وصـايت فرزند به شماره شناسنامه متولد بموجب ماده موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقـال دانـگ يكدسـتگاه از نـوع مـدل سيسـتم رنــگ ســيلندر شــماره راهنمــايي و راننــدگي شــماره شاســي شماره موتور كه با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غيـر منصـوبه در آنمي باشد ماده ثمن معامله ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ريال و با حروف ريال تعيين گرديد همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ريال نقداً طي چك شماره عهــده بانــك شــعبه كــد بــه فروشــنده پرداخــت گرديــد باقيمانــده ثمــن بــا حــروف ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد ماده شرايط معامله طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قـرارداد در تـاريخ بـه حـروف در دفتـراسناد رسمي شماره حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هـر كـس كـه خريـدارمعرفي نمايد انتقال دهد در ضمن ، اجراي تعهد تنظيم سند

از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقـالاز طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطـه ، گـواهي سـر دفتـرمثبت تخلف نامبرده مي شود عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسـط خريـدار ، در حكـمعدم حضور است و سر دفتر در موارد مذكور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارك ، با رؤيت كامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يـا كارشـناس منتخـبوي صورت گرفت و از كميت و كيفيت آن آگاه مي باشد وزارت بازرگانيمجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتياتحاديه صنف مشاورين خودروخلاصه اين قرارداد در صفحه دفتر ثبتمشاور ، جلد به شماره درتاريخ ١٣ ثبت شده استشماره سريال مشاور خودرو شماره حوزه ثبتي قوه قضائيهسازمان ثبت اسناد

و املاک کشوراداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، كيفري و مدني كه با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويـل ، بـهوقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است هزينه هاي نقل و انتقال اعـم از دارايـي و عـوارض شـهرداري بعهـده فروشـنده ، حـق الثبـت و حـق التحريـر بعهـده مي باشد كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع كامل نسبت بـه عـرفبازار اسقاط گرديد موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامـل قـوه قـاهره ماننـد مصـادره ، رهـن ، عمليـات اجرايـيدادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبـوده ، فروشـنده موظـف اسـتكليه هزينه هايي راكه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ

به حروف ريال به عنوان خسـارتعدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد مورد معامله و كليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ساعت تسليم خريـدار شـد خواهد شد در صورت عدم حضور هر يك از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيـين شـده ، ممتنـع از حضـور ،مكلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ريال بعنوان خسارت تاخير اجـراي تعهـد در وجـهطرف مقابل پرداخت نمايد خسارت مذكور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است ماده در صورتيكه معامله بصورت اقساطي باشد چك ها و يا سفته ها در حكم ثمن معامله مي باشد در صورتيكه پرداخت قسط از اقساط بصورت متـوالي ازطرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليـه را مسـترد نمايـد خريـدار در صـورت اسـتنكاف ازاسترداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله

و جبران خسارت وارده مي باشد و در صـورتيكه مـورد معاملـه بـه هـرعلتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود جبران خسارت پس از كسر ميزان مبالغ پرداختي بوده ومبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد ماده حــــق الزحمــــه مشــــاور خــــودرو طبــــق تعرفــــه كميســــيون نظــــارت شهرســــتان مبلغ باحروف ريال مي باشد كه بالمناصفهبعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره پرداخت خواهد شد ماده ايــن قــرارداد ، در تــاريخ بــا حــروف ســاعت در دفتــر مشــاور خــودرو به نشاني در سه نسخه بينطرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد مشاور خودرو مكلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قـرارداد بـه مهـر مخصـوص مشـاور ،نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصـوص بايگـاني كنـد هـر سـه نسـخه

داراي اعتبـاريكسان است كه با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ماده مورد معامله و موضوع اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقي تاييد مي شود نـام و نـام خـانوادگي كارشـناس فنـي حقوقي فروشندهنام و نام خانوادگيخريدارنام و نام خانوادگيشهودنام و نام خانوادگيبا احراز هويت متعاملين و مدارك و اسناد موردمعامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه بـهتائيد و گواهي اينجانب رسيده است مهر و امضاء مشاور خودرو قرارداد دستی فروش خودرو نمونه قرارداد دوم متن قولنامه قولنامه ماشین دستی متن قولنامه خودروبسمه تعالي تاريخ خريدار نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل صدور متولد سال كدملی شغل آدرس محل سكونت شماره تلفن فروشنده نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل صدور متولد سال كد ملی شغل آدرس محل سكونت شماره تلفن مورد معامله نوع سيستم رنگ مدل سال شماره شهربانی اتومبيل شماره موتور شماره شاسی

شماره بدنه قيمت كل معامله مبلغ ريال ميباشدكه مبلغ ريال بصورت تحويل فروشنده گرديد و باقيمانده بصورت پس از انتقال قطعی سند اتومبيل تحويل ميگردد اسنادمربوط به اتومبيل شامل تحويل خريدار و اسناد تا بهای مورد معامله نزد فروشنده ميباشد كليه عوارض قانونی و جريمه ها و كشف هرگونه فساد و خلافی تا تاريخ بعهده فروشنده ميباشد هزينه انتقال قطعی سند بنام خريدار طبق توافق بعهده ميباشد و موعد انتقال سند ماه ميباشد طبق توافق مبلغ ريال بابت وجه الالتزام ميباشدو چنانچه هر كدام از طرفين قبل از ساعت معامله را فسخ نمايد ميبايست مبلغ مذكور را به طرف مقابل بپردازد و معامله پس از ساعت قطعی ميباشد در تاريخ و ساعت اتومبيل به رويت كامل خريدار رسيد و همراه لـوازم جـانـبی كه شامل ميباشد صحيح و سالم با رقم كيلومتر تحويل خريدار گرديد تسمه تايم در كيلومتر تعويض شده است و در كيلومتر نياز به تعويض دارد فروشنده متعهد

ميگردد، درسيستم كيلومتر شمارخودرو كه برای زمان تعويض تسمه تايم لازم است دستكاری نكرده است و ارقام فعلی كيلومتر شمار خودرو صحيح ميباشد اين قولنامه در دو نسخه تنظيم گرديده كه هر دو نسخه ارزش واحدی دارند توضييحات امضاء فروشنده امضاء خريدار امضاء شهود نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نمونه متن قرارداد اجاره خودرو قولنامه ماشین دستی قولنامه خودرو نمونه قرارداد سوم قولنامه خودرو قولنامه دستی نمونه قرارداد مبایعه نامه قولنامه خودرو ماده طرفين قرارداد فروشنده فروشندگان فرزند به شماره شناسنامه صادره از کدملي متولد ساکن تلفن با وکالت قيموميت ولايت وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد بموجب خريدار خريداران فرزند به شماره شناسنامه صادره از کدملي متولد ساکن تلفن با وکالت قيموميت ولايت وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد بموجب ماده موضوع و مشخصات مورد معاملهعبارتست از

انتقال دانگ يکدستگاه از نوع مدل سيستم رنگ سيلندر شماره راهنمايي و رانندگي شماره شاسي شماره موتور که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد ماده ثمن معامله ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ريال و با حروف ريال تعيين گرديد همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ريال نقداً طي چک شماره عهده بانک شعبه کد به فروشنده پرداخت گرديد باقيمانده ثمن با حروف ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد ماده شرايط معامله طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف در دفتر اسناد رسمي شماره حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد در ضمن ، اجراي تعهد تنظيم سند از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد

و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير

بعهده مي باشد کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ريال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ساعت تسليم خريدار شد خواهد شد در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد

رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است ماده در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد پس از پرداخت

آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد ماده حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان مبلغ باحروف ريال مي باشد که بالمناصفه بعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره پرداخت خواهد شد ماده اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ساعت در دفتر مشاور خودرو به نشاني در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ماده مورد معامله و موضوع اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود نام و نام خانوادگي کارشناس فني حقوقي

نام و نام خانوداگی و امضا خریدارنام و نام خانوادگی و امضا فروشنده فرم خام قولنامه ماشین متن قولنامه دستی ماشین قولنامه دستی متن قولنامه دستی نمونه قولنامه نمونه قرارداد چهارم متن قولنامه نمونه قرارداد مبایعه نامه قولنامه خودرو ماده طرفين قرارداد فروشنده فروشندگان فرزند به شماره شناسنامه صادره از کدملي متولد ساکن تلفن با وکالت قيموميت ولايت وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد بموجب خريدار خريداران فرزند به شماره شناسنامه صادره از کدملي متولد ساکن تلفن با وکالت قيموميت ولايت وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد بموجب ماده موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال دانگ يکدستگاه از نوع مدل سيستم رنگ سيلندر شماره راهنمايي و رانندگي شماره شاسي شماره موتور که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد ماده ثمن معامله ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ريال و با حروف ريال تعيين گرديد همزمان با اين توافق مبلغ با

حروف ريال نقداً طي چک شماره عهده بانک شعبه کد به فروشنده پرداخت گرديد باقيمانده ثمن با حروف ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد ماده شرايط معامله طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف در دفتر اسناد رسمي شماره حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد در ضمن ، اجراي تعهد تنظيم سند از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور

به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده مي باشد کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه

قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ريال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ساعت تسليم خريدار شد خواهد شد در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است ماده در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد چک ها و يا سفته

ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد ماده حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان مبلغ باحروف ريال مي باشد که بالمناصفه بعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره پرداخت خواهد شد ماده اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ساعت

در دفتر مشاور خودرو به نشاني در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ماده مورد معامله و موضوع اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود نام و نام خانوادگي کارشناس فني حقوقي نام و نام خانوداگی و امضا خریدار نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده قولنامه ماشین قولنامه ماشین دستی دانلود نمونه فرم قولنامه فروش خودرو قولنامه ماشین نمونه قولنامه ماشین متن قولنامه ماشین نمونه قرارداد پنجم نمونه قولنامه نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده طرف اول این قرارداد مالک خودرو و پیمانکار که از

این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود آقاي فرزند داراي شناسنامه شماره صادره از متولد به شماره ملی ساكن طرف دوم قرارداد بهره بردار از خدمات پیمانکار که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود آقاي فرزند داراي شناسنامه شماره صادره از متولد به شماره ملی ساكن ماده مشخصات خودرو نوع خودرو مدل شماره خودور شماره شاسی شماره و تاريخ صدور بيمه ماده موضوع مورد قرارداد اجاره يك دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در ماده يك به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت جابجايي ، واياب و ذهاب اداري كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد طرفين رسيده است در صورت نياز به حمل و انتقال اموال شکستنی پيمانكار موظف به تبعيت مي باشد ماده مبلغ قرارداد مبلغ کل قرارداد

حداکثر ريال مي باشد كه حق الزحمه پيمانکار درپايان هر ماه طبق گواهي هاي انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم وتاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد ماده مدت قرارداد از تاريخ لغايت بمدت هجري شمسي مي باشد شرایط قرارداد ماده پيمانكار موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني براي خودرو موضوع قرارداد سريعا نسبت به تعمير آن اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب خودرو مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از اخلال در قرارداد معرفي نمايد خودرو معرفی شده باید حدالامکان مشابه خودروی قبلی باشد ماده چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد

گرديد و چنانچه اين مدت بيش از بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توسط كارفرما قابل فسخ بوده وتضمين پيمانكار قابل ضبط است ماده كليه هزينه هاي خودرو از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم يدكي و ،خسارات ناشي از تصادفات ، بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و ، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين خسارات وارده توسط پيمانكار به اموال كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت ساعت بايستي تامين گردد ماده خودرو موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر عهده پيمانكار است ماده طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي وهمچنين مشمول اصل قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما

مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه اعتراض و شكايتي را از خود سلب مي نمايد ماده طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از حقوق و مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنوان پيمانكاري با خودرو خود در قبال انجام موضوع قرارداد مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد ماده حق فسخ قرارداد با يكماه اطلاع قبلي با كارفرما مي باشد ماده پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلا يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت ماده پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به كاركنان و نيز در محيط اداري كليه شئونات اداري و اسلامي و مقررات

و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخلاقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار و عدم توجه پيمانكار قراردادرا بصورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين بنفع دولت اقدام نمايد ماده پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه كتبا از سوي كارفرما تعيين و معرفي مي گردد انجام وظيفه نمايد ماده حق تغيير مسير به ميزان ده كيلومتر با كارفرما مي باشد ماده كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان خودرو بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ماده در صورتيكه با گواهي سرنشينان حاضر در خودرو ، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسارات وارده به فرد يا افراد مذكور برآيد در

غير اينصورت كارفرما مي تواند خسارات وارده به كاركنان را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نمايد ماده پيمانكار متعهد مي گردد خودرو بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسايل رفاهي، بخاري ، دربها ، پنجره ها ، صندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان براي خودرو مذكور سريعا و حداكثر ظرف مدت ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدان نمايد و در اين فاصله نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد ماده پيمانكار موظف است خود و يا راننده اي را كه به كار مي گمارد متاهل، داراي كارت پايان خدمت و داراي سلامت كامل جسمي و رواني و مورد تاييد كارفرما باشد ماده پيمانكار موظف است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشان دهنده خودرو در خدمت كافرما مي باشد اقدام

نمايد وهزينه اين عمل بر عهده پيمانكار خواهد بود ماده هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخالف اين قرارداد نباشد به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند ماده پيمانكار يك فقره تضمين معتبر به مبلغ درصد کل قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام كارنزد كارفرما قرارداده كه پس از پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار و اخذ تاييديه ها و گواهي هاي لازم به وي مسترد خواهد گرديد ماده اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد قيد گرديده است و در صورتيكه اقامتگاه طرفين تغيير يابد بايستي به طرف ديگر اطلاع دهد در غير اينصورت كليه مكاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد و طرفين هيچگونه اعتراض به اين امر نخواهند داشت ماده در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين موضوع چنانچه از طريق مذاكره حل

و فصل نگردد به كارشناس مرضي الطرفين ارجاع و در صورتيكه كارشناس مرضي الطرفين انتخاب نگردد موضوع از طريق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گرديد ماده پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل مطلع بوده و نسبت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد اين قرارداد در ماده و بند و در چهار نسخه در تاريخ در محل تنظيم وبين طرفين مبادله گرديده است وكليه نسخ از نظر اجرايي حكم واحد را داراست توافق نامه به استناد ماده قراردادشماره مورخ ،موارد توافق به شرح ذيل مي باشد ساعت مورد توافق از ساعت الي ايام تعطيل غير تعطيل مبلغ ماهيانه ريال در صورت تاييد انجام کار در صورت نياز، در غير از ساعات مورد توافق به ازاي هر ساعت مبلغ ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد که در سقف

مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است در صورت اعزام پيمانكار به ماموريت هايي كه فاصله آن از محل كار بيش از كيلومتر باشد به ازاي هر كيلومتر ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است اين توافق نامه در يک نسخه تنظيم و نزد کارفرماباقي مي ماند نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي پيمانکار کارفرما قولنامه ماشین تک برگ چگونه قولنامه خودرو بنویسیم نمونه قرارداد ششم متن قولنامه قولنامه فروش خودرو بسمه تعالیتاریخ قولنامه دستی فروش خودرو مشخصات فروشنده؛ نام نام خانوادگی به شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد ساکن شهر خیابان کوچه تلفن مشخصات خریدار؛ نام نام خانوادگی به شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد ساکن شهر خیابان کوچه تلفن مورد معامله؛ یک دستگاه اتومبیل مدل دارای شماره پلاک ایران شماره موتور شماره شاسی رنگ قیمت مورد معامله ریال، معادل تومان بیعانه ریال ، الباقی ريال شرایط معامله؛ فقره چک

به مبلغ ریال و تاریخ مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه ی خلافی تا این تاریخ به عهده فروشنده و خلاف و شکایت از جانب اتومبیل تا روز تحویل بعهده فروشنده بوده و از ساعت تحویل بعهده خود خریدار می باشد طرفین تعهد نمودند جهت تنظیم سند بنام قطعی بایستی برابر قرارداد در تاریخ همان روز در دفترخانه و سند را امضاء نمایند و هزینه تنظیم سند بعهده طرفین می باشد طرفین قولنامه حق فسخ از معامله فوق را به عنوان من الوجوحاز خرید صلب و ساقط می نماید، و هر طرف از معامله فوق منصرف شود بایستی برای جبران خسارات طرف مقابل مبلغ ريال بدون عذر و بهانه به وی پرداخت نماید این معامله با رضایت با رویت کامل اتومبیل صورت گرفته، و اتومبیل مورد معامله صحیح و سالم در تاریخ ساعت تحویل خریدار گردید ضمنا ؛ هر گونه خلاف غیر قانونی اعم از ترک موتور

بعهده فروشنده می باشد نام و امضاء فروشنده؛ نام و امضاء خریدار؛ امضاء نماینده بنگاه؛ نمونه قولنامه دستی ماشین دانلود نمونه قولنامه دستی ماشین نمونه متن قرارداد اجاره خودرو قولنامه ماشین دستی قولنامه خودرو نمونه قرارداد هفتم قولنامه فروش خودرو نمونه قولنامه خودرو بسمه تعالي تاريخ خريدار نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل صدور متولد سال كد ملی شغل آدرس محل سكونت شماره تلفن فروشنده نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل صدور متولد سال كد ملی شغل آدرس محل سكونت شماره تلفن مورد معامله نوع سيستم رنگ مدل سال شماره شهربانی اتومبيل شماره موتور شماره شاسی شماره بدنه قيمت كل معامله مبلغ ريال ميباشدكه مبلغ ريال بصورت تحويل فروشنده گرديد و باقيمانده بصورت پس از انتقال قطعی سند اتومبيل تحويل ميگردد به فروشنده بنام خريداراسنادمربوط به اتومبيل شامل تحويل خريدار و اسناد تا بهای مورد معامله نزد فروشنده ميباشد دريافت باقيمانده كليه عوارض قانونی

و جريمه ها و كشف هرگونه فساد و خلافی تا تاريخ بعهده فروشنده ميباشد هزينه انتقال قطعی سند بنام خريدار طبق توافق بعهده ميباشد و موعد انتقال سند ماه ميباشد طبق توافق مبلغ ريال بابت وجه الالتزام ميباشدو چنانچه هر كدام از طرفين قبل از ساعت معامله رافسخ نمايد ميبايست مبلغ مذكور را به طرف مقابل بپردازد و معامله پس از ساعت قطعی ميباشد در تاريخ و ساعت اتومبيل به رويت كامل خريدار رسيد و همراه لـوازم جـانـبی كه شامل ميباشد صحيح و سالم با رقم كيلومتر تحويل خريدار گرديد كيلومتر تعويض شده است فروشنده متعهد ميگردد، درسيستم كيلومتر شمارخودرو كه برای زمان تعويض تسمه تايم تسمه تايم درتسمه تايم در كيلومتر نياز به تعويض دارد لازم است دستكاری نكرده است و ارقام فعلی كيلومتر شمار خودرو صحيح ميباشد اين قولنامه در دو نسخه تنظيم گرديده كه هر دو نسخه ارزش واحدی دارند توضييحات امضاء فروشنده امضاء خريدار امضاء شهود

نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه امضاء نمونه هشتم قولنامه خودرو قولنامه فروش خودرو نمونه قولنامه خودرو مادة طرفين معامله فروشنده فرزند به شناسنامة شمارة صادره از با کد ملی ساكن نشانـي تلفن خریدار فرزند به شناسنامة شمارة صادره از با کد ملی ساكن نشانـي تلفن مادة مورد معامله ومشخصات آن مورد معامله عبارتست از انتقال و فروش دانگ يكدستگاه سواري سيستم تیپ مدل رنگ شماره موتور شماره شاسي شماره پلاک مادة ثمن معامله ثمن مورد معامله مبلغ بعدد ريال ، معادل بحروف ریال تعیین گردیده است همزمان با عقد این قرارداد مبلغ ریال طی فیش به شماره شماره رهگیری به حساب کارت معرفی شده از سوی فروشنده به شماره بانک بنام واریز گردید توافق شده است باقیمانده مبلغ مورد معامله یعنی ریال بعد از تنظیم سند و انتقال قطعی

سند در دفتر اسناد رسمی به فروشنده پرداخت گردد مادة شروط معامله فروشنده مكلف است قبل ازتاريخ تنظيم سندرسمي ،كلية اسناد و مدارك لازم اعم ازمفاصاحساب هاي مالياتي نقل وانتقال وعدم خلاف ورا تهيه و به خریدار و دفترخانة مورد نظر تسليم نمايد بطوريكه در روز تنظيم سند رسمي هيچگونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادرة اموال نبوده ودر توقيف نمي باشد و مورد رهن و وثيقة كسي نيست و منافعي ازآن به هرشكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع المعامله نمي باشد هرگاه بيع مورد ادعاي ديگري قرارگرفت و يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد بطوريكه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند و يا سند تنظيمي ابطال گردد فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز ودرصورت لزوم باجلب نظركارشناس به خريدار پرداخت نمايد و چنانكه در اين زمينه خسارتي هم متوجه خريدار شود بايد

اين خسارت را نيز نقدا جبران كند تأدية كليه ماليات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال ، عوارض شهرداري، دارائي و كليه هزينه هاي بيمه و به عهدة فروشنده مي باشد با توجه به اينكه به موجب ضوابط جاري پلاك نصب شده در اتومبيل في الواقع به نام فروشنده مي باشد فلذا تا زمان تكميل مراحل نقل و انتقال پلاك منصوبه در اتومبيل در يد خريدار امانت مي باشد طبق اظهار و اقرار فروشنده خودرو مورد معامله و کلیه منصوبات و متعلقات فنی و بدنه آن در صحت و سلامت کامل و بدون عیب و ایراد و صدمه و حادثه بوده و جز بخش کوچکی از گلگیر عقب سمت راست شاگرد که دارای مقدار کمی رنگ شدگی میباشد ، عیب و ایراد دیگری نداشته و ندارد بدیهی است در صورت اثبات هرگونه مغایرت در ادعاها و اظهارات فوق الذکر فروشنده موظف است ثمن معامله را به قیمت روز

نقدا به خریدار بازگردانده و کلیه خسارت های احتمالی وارده به وی را پرداخت نماید اين مبايعه نامه با توجه به مواد و و قانون مدني و با رعايت كلية شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات دركمال صحت و سلامت ، با ارادة شخصي با علم و آگاهي از كم وكيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن و با رضايت كامل طرفين مبادرت بانجام معامله نموده و باقبول اسقاط كافة خيارات خصوصاً خيار غبن اگرچه افحش باشد ، هيچيك ازطرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغة شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم الاجراء بوده و نوسانات قيمت ها هم هيچگونه تأثيري درمبايعه نامه ندارد این قرارداد در تاریخ و در ساعت بین خریدار و فروشنده منعقد گردیده و مدارک اولیه اعم از کارت خودرو

، بیمه نامه ، کارت سوخت ، و سوییچ ها به خریدار تحویل گردید بدیهی است کلیه خلافی و تعهدات عوارضی و مالیاتی خودرو قبل از تاریخ و ساعت فوق الذکر به عهده فروشنده می باشد نام و امضاء فروشنده نام و امضاء خریدار نام و امضاء شاهد نام و امضاء شاهد نمونه نهم قولنامه خودرو قولنامه فروش خودرو نمونه قولنامه خودرو نمونه دهم قولنامه خودرو قولنامه فروش خودرو نمونه قولنامه خودرو تگ ها خواندنی ها نمونه قولنامه خودرو قرارداد دستی خودرو نمونه قولنامه دستی فروش خودرو قولنامه فروش خودرو خانه صفحه خواندنی ها نمونه قولنامه دستی فروش خودرو قرارداد دستی خودرو نمونه قولنامه خودرو جزئیات سقوط اتوبوس در جاده دماوند علت سقوط اتوبوس به دره در جاده دماوند با کشته بعدی شرط تمدید قرارداد وینفرد شفر با استقلال شروط اصلی وینفرد شفر برای تمدید قراردادش قبلی مطالب مرتبط نام خود را در اتحادیه جادوگران هری پاتر بنویسید عکس های

شگفت‌انگیز از کبودی های درخشان کمربند ایمنی از مضرات نپوشیدن جوراب بیشتر بدانید تبلیغات نظر شما باموفقیت ثبت شد نظر شما پس از تایید مدیر سایت، منتشر خواهد شد متن خطا نظرات در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید «نت شهر» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است نت شهر از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص، قومیت ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید جهت ورود به سیستم می توانید از لینک ورود استفاده کنید نام ایمیل متن یادداشت کلمه امنیتی ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ کد امنیتی اشتباه است

ایمیل اشتباه است کلمه امنیتی کلمه امنیتی اشتباه است ایمیل اشتباه است نام ضروری است آخرین اخبار پذیرش دانشجو بدون کنکور کیهان ترامپ تا منتظر تلفن ما بماند چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟ ترامپ دست به دامن رونق تولید داخلی شد «خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود سوم خرداد مهم ترین واقعه در تاریخ انقلاب اسلامی بود شکایت عجیب یک وکیل از شبکه به دلیل حذف عادل فردوسی پور و برنامه اسناد ساعت کاری در ماه رمضان ساعات کاری در ماه رمضان ساعت کار ادارات در ماه رمضان احادیث ماه رمضان بهترین احادیث درباره فضیلت ماه مبارک رمضان هزینه انتقال سند انوع مدل‌ پژو در دفاتر اسناد رسمی پربازدیدها هفته گذشته آخرین مقالات پذیرش دانشجو بدون کنکور دانستنی‌هایی درباره عمل جراحی زیبایی بینی زمان

و مکان تشییع جنازه بهنام صفوی جزییات مکان وزمان تشییع پیکر بهنام صفوی بیوگرافی و زندگینامه بهنام صفوی بهنام صفوی چیست اهنگ های بهنام صفوی جزییات درگذشت بهنام صفوی علت فوت بهنام صفوی مرگ بهنام صفوی کیهان ترامپ تا منتظر تلفن ما بماند چرا شکر، ماکارونی و تن‌ماهی گران شد؟ از مضرات خوردن گوجه و خیار با هم چیست؟ ترامپ دست به دامن رونق تولید داخلی شد تلخی دهان، بررسی علل و روش های درمان اهمیت تامین آب بدن در وعده سحری متن کامل دعای روز اول ماه رمضان با حروف درشت متن دعای روز اول رمضان با ترجمه اعمال شب اول ماه رمضان واجبات شب اول ماه رمضان شب اول ماه رمضان چه کنیم؟ «خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود  تگ های پیشنهادی بهداشت و سلامت سبک زندگی فناوری اطلاعات آموزش خودرو عکس اخبار اقتصادی اخبار اجتماعی اخبار هنر روزنامه خواندنی ها

خانه داری آموزش و ترفند هک و امنیت روزنامه‌های امروز پیوند های مفید لوازم یدکی بسترن لوازم یدکی برلیانس لوازم یدکی سابرینا لوازم یدکی چانگان لوازم یدکی ام جی لوازم یدکی هایما لوازم یدکی هایما لوازم یدکی هایما لوازم یدکی اچ سی کراس تجهیزات دست دوم دندانپزشکی طراحی سایت در کرج نوین شیروانی سقف شیروانی پوشش سقف سوله سفال طبرستان اپکس فایندر اندو روتاری تجهیزات دندانپزشکی یونیت صندلی پارس طب یونیت صندلی زیگر

دسترسی سریع صفحه اصلی اخبار آموزش فناوری اطلاعات هنر خودرو آرایش و زیبایی خانه داری آموزش و ترفند هک و امنیت اطلاعات تماس درباره ما تماس با ما تبلیغات ورود کاربران ویدیو واکنش رهبر به تروریستی خواندن سپاه واکنش آیت الله خامنه ای به اقدام خبیثانه آمریکا علیه سپاه عیدی روحانی به مردم عیدی روحانی به مردم فیلم طراحی سایت ، سئو و میزبانی وب توسط شبدیز تلگرام اینستاگرام


اخبار بازار خودرو

آزمایش خودروهای مافوق صوت موفقیت آمیز بود

باشگاه خبرنگاران/ شرکت Bloodhound اعلام کرد که توانسته است خودرو مافوق صوت خود را تولید و مورد آزمایش قرار دهد. شرکت Bloodhound SSC یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت فناوری است که در حال حاضر تمرکز اصلی خود را روی ساخت وسایل زمینی با سرعت بسیار بالا قرار داده و در حال آزمایش وسایل حمل و نقل با سرعت بسیار بالا است. به تازگی نیز این شرکت از یک خودروی عجی...


مشاهده این خبر

اگر در جریان مسابقات درگ و عرصه تیونینگ خودرو نباشید، احتمالا از ابتدای امسال هیچ چیز درباره تویوتا GR Supra نشنیده اید! اما به هر حال، اکنون نوبت به معرفی نسخه جدیدی از این کوپه اسپرت ژاپنی رسیده است. نسخه‌ای به نام GR Supra Jarama Racetrack Edition. این خودرو به یاد یک پیست در اسپانیا نام گذاری شده است. جایی که اولین بار در آن مورد آزمایش قرار گرفته است. ت...


عدم اجماع نمایندگان در طرح واردات خودرو

پرشین خودرو/ گر چه موضوع واردات خودرو همچنان مورد اجماع نمایندگان ملت قرار نگرفته است اما با این حال برخی از پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند که حذف واردات خودرو به نفع صنعت داخل نیست و باید در این شرایط کنونی واردات خودروهای ارزان و با کیفیت در دستور کار قرار گیرد. این روزها زمزمه‌ آزادسازی واردات خودرو در قالب طرح تحول در صنعت خودرو در حالی مطرح م...